საგნობრივი ჯგუფები

საბუნებისმეტყველო კათედრა
საბუნებისმეტყველო კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა მოიცავს ბუნებისმეტყველებას დაწყებით საფეხურზე, ხოლო ფიზიკას, ქიმიას და ბიოლოგიას საბაზო და საშუალო საფეხურებზე.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სწავლების ძირითადი მიზნებია:

 • მოსწავლეებში ბუნებისა და მეცნიერების მიმართ ინტერესის გაღვივება;
 • საბაზისო სამეცნიერო ცოდნის მიღება და მისი კონცეპტუალური ანალიზი;
 • სამეცნიერო კვლევის ჩატარების და მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციის უნარების განვითარება და მისი გამოყენება ყოველდღიური პრობლემების გადასაჭრელად;
 • ანალიტიკური, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების განვითარება;
 • მეცნიერების სასარგებლო ეფექტების, შეზღუდვების და მისი ტექონლოგიების განვითარებაში გამოყენების გააზრება;
 • ადამიანის როგორც ბუნებისა და ცხოველთა სამყაროს განუყოფელი ნაწილის გააზრება;
 • ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება და გაზიარება;

დასახული მიზნების მისაღწევად ვიყენებთ თანამედროვე სასწავლო მეთოდებისა და მიდგომების, როგორებიცაა:

 • კონსტრუქტივისტული სწავლება, რომელიც გულისხმობს ბუნების კანონზომიერების შესახებ მოსწავლის საწყისი ცოდნის ან პრეკონცეპციების ბაზაზე ახალი ცოდნის გენერირებას;
 • პრაქტიკულ აქტივობებზე, პროექტებზე და საველე-გასვლით ღონისძიებებზე დაფუძნებული სწავლება;
 • სამეცნიერო კვლევაზე და ახალი ცოდნის აღმოჩენით მიღებაზე დაფუძნებული სწავლება;
 • ჯგუფური მუშაობისა და თანამშრომლობით ინფორმაციის ჰორიზონტალური გადაცემის პრაქტიკა;
 • ინდივიდუალური მიდგომები განსხვავებული ინტერესებისა და სწავლის სტილის მქონე მოსწავლეებთან;
 • ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლება;
 • სასწავლო მეთოდიკის მუდმივი დახვეწა რეფლექსიისა და მოსწავლეთა უკუკავშირის შესაბამისად;
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მომიჯნავე დისციპლინებთან ინტეგრირებული სწავლება;
 • სასწავლო პრაქტიკაში როლური თამაშებისა და კომპიუტერული სიმულაციების გამოყენება;

მათემატიკის კათედრა
მათემატიკის კათედრა

 

უცხო ენების კათედრა
უცხო ენების კათედრა

უცხოური ენები „ ათასწლეულის სკოლაში“ ისწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურებზე. ინგლისური ენა 1-12 კლასებში, ხოლო მეორე უცხო ენა, რომელიც წარმოდგენილია გერმენული, ჩინური და რუსული ენებით , 4-12 კლასებში.

უცხოური ენების სწვლების მთავარი მიზანია:

 • სწავლების თანამედროვე მიდგომების გამოყენება, რათა მოსწავლეებმა შეძლონ რეალურ გარემოში უცხოურ ენაზე ეფექტური კომუნიკაცია. ამგვარად, თანაბრად განვუვითაროთ მათ ენის ფლობის ოთხივე უნარ-ჩვევა ( საუბარი, წერა, მოსმენა და კითხვა) რაც მათ საშუალებას მისცემს მიღებული ცოდნა გამოიყენონ როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ( სწავლის საზღვარგარეთ გაგრძელების სურვილის შემთხვევაში );
 •  ჩვენი სასწავლო პროგრამა შედგება პროექტული, თემობრივი და პრობლემის გადაჭრაზე დაგეგმილი გაკვეთილებისგან ,რაც მოსწავლეს საშუალებას აძლევს შეისწავლოს ენა რეალურ კონტექსტში.  გაკვეთილის თემასთან შესაბამისი როლური თამაშები, პროექტ/პრეზენტაციები და საკლასო სახალისო აქტივობები მოსწავლეს ადრეული ასაკიდანვე უვითარებს უცხოურ ენაზე თავისუფალი კომუნიკაციის უნარს.   
 •  მოსწავლეებში ანალიტიკური, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების განვითარება უცხოური ენის საგნობრივი და თემობრივი ინტეგრაციის მეშვეობით;
 • მოსწავლეების პროგრესის მუდმივი მონიტორინგი და სასწავლო საფეხურის შესაბამისი განმავითარებელ/ განმსაზღვრელი შეფასება;
 • მოსწავლეებს საბაზისო საფახურიდან წიგნიერების უნარის განვითარება;
 • თვითშეფასებისა და საკუთარი პროგრესის გააზრების უნარის განვითარება;

კომპიუტერული აზროვნების კათედრა
კომპიუტერული აზროვნების კათედრა

კომპიუტერული აზროვნების კათედრა მოიცავს კომპიუტერული აზროვნების საგანს, რომელიც მეორედან მერვლე კლასის ჩათვლით ისწავლება, და რობოტიქსის კლუბს.
 

კომპიუტერული აზროვნების სწავლების მიზნებია:

 • მოსწავლეებმა განივითაროთ ტექნოლოგიასთან ურთიერთობის უნარები და ციფრული წიგნიერება;
 • ციფრული სამყაროს უკან არსებული პრინციპების გააზრება;
 • ალგორითმების მნიშვნელობის გააზრება. მოსწავლეებმა ისწავლონ ეფექტური ალგორითმების შემუშავება და დანერგვა პრობლემების გადასაჭრელად.
 • მოსწავლეები გაეცნონ კომპიუტერული მეცნიერების, პროგრამირების და მონაცემთა მეცნიერების ფუნდამენტურ ასპექტებს;
 • მოსწავლებმა კვლევის ფარგლებში მოახდინონ მონაცემების შეგროვება, კლასიფიცერება, ანალიზი და ვიზუალიზაცია;
 • კომპიუტერული აზროვნების მეთოდიკის ტრანსფერი პროექტებში და ყოველდღიურ აქტივობებში;
 • პრობლემების კომპიუტერისათვის გასაგებ ენაზე ფორმულირება.

დასახული მიზნების მისაღწევად ვიყენებთ თანამედროვე სასწავლო მეთოდებისა და მიდგომების, როგორებიცაა:

 • პრაქტიკულ აქტივობებზე და პროექტებზე დაფუძნებულ სწავლება;
 • ყოველდღიურობაში არსებულ პრობლემების გადაჭრასა და პროცესების აღწერაზე დაფუძნებული სწავლება; 
 • კომპიუტურული აზროვნების მეთოდების და უნარების ინტეგრირება სხვა საგნებში და ინტეგრირებულ პროექტებში; 
 • ჯგუფური საკლასო აქტივობები და კოლაბორაცია პროექტებზე მუშაობისას;
 • მოსწავლეები დამოუკიდებლად ატარებენ კვლევებს, აგროვებენ მონაცემებს, გასცემენ უკუკავშირს თავიანთ შესრულებულ სამუშაოზე.

სპორტის & ხელოვნების კათედრა
სპორტის & ხელოვნების კათედრა

 

 •  

ქართულის დაწყებითების კათედრა
ქართულის დაწყებითების კათედრა

დაწყებითი საფეხურის (I-IV) ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა ორიენტირებულია მოსწავლეებში წიგნიერების ფუნდამენტური უნარების განვითარებაზე.

 

საგნის სწავლების მთავარი მიზანია:

 • ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის საბაზისო უნარების განვითარება;
 • მოსწავლეებში ენისა და ლიტერატურის მიმართ ინტერესის გაღვივებამოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული დიფერენცირებული მიდგომებით სწავლება, რათა მათ შეძლონ რეალურ გამოწვევებთან გამკლავება და მიღებული ცოდნის/უნარების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეფექტურად გამოყენება;
 • პრობლემაზე ორიენტირება და კეთებით სწავლება, რაც გულისხმობს ახალი ცოდნის ტრანსფერის შესაძლებლობას რეალური საჭიროების ფარგლებში;
 • თემატურ-ინტეგრირებული სწავლება, რაც მოსწავლეს ეხმარება საკითხის სიღრმისეულად შესწავლასა და სხვადასხვა საგანში მიღებული ცოდნებისა და უნარების გამთლიანებაში;
 • ანალიტიკური, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების განვითარება, რათა მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ საკუთარი მოსაზრება, შეძლონ თვითგამოხატვა, ნააზრევის არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება და განსხვავებული შეხედულებების პატივისცემა.

დასახული მიზნების განვითარებისათვის ვიყენებთ თანამედროვე სასწავლო მეთოდებსა და მიდგომებს:

 

 • თამაშით სწავლება, რაც განსაკუთრებით აუცილებელია დაწყებით საფეხურზე კონკრეტული საგნის თუ სწავლისადმი პოზიტიური განწყობის გასაღვივებლად;
 • ჯგუფური მუშაობისა და თანამშრომლობით სწავლა-სწავლების უნარების განვითარება;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლება;
 • პროექტული სწავლების მეთოდი, რომელიც იძლევა საგანთა შორის ინტეგრაციისა და სიღრმისეული სწავლების საშუალებას;
 • ინტეგრირებული კურიკულუმი, რაშიც მოიაზრება საერთო თემებისა და უნარების გარშემო საგანთა გაერთიანება და სინქრონული სწავლება;
 • კვლევა-ძიებით სწავლება, რის შედეგადაც მოსწავლეს უვითარდება თვითრეგულირებული სწავლის საბაზისო უნარები;
 • მოსწავლეების პროგრესის მუდმივი მონიტორინგი, უკუკავშირი და სასწავლო საფეხურის შესაბამისი განმავითარებელი შეფასება;
 • თვითშეფასებისა და საკუთარი პროგრესის გააზრების უნარის განვითარება.

ქართულის საბაზო/საშუალო საფეხურის კათედრა
ქართულის საბაზო/საშუალო საფეხურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა იყოფა ორ ნაწილად; დაწყებითი კლასების კათედრა (I-IV) და საშუალო-საბაზო საფეხურების კათედრა (V-XII)

საშუალო და საბაზო საფეხურებზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ძირითადი მიზნებია:

 • მოსწავლეს განუვითარდეს კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების უნარები;
 • გაუჩნდეს წარმოდგენები, როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის მნიშვნელოვანი პერიოდების, ავტორებისა და ტექსტების შესახებ
 • შეძლოს სხვადასხვა ტიპის ტექსტის დაწერა, გაგება/გააზრება, მიღებული ინფორმაციის გამოყენება
 • გამოუმუშაოს საკუთარი აზრის ლოგიკურად გამოთქმის, პოზიციონირების, პრეზენტირების უნარები
 • მოსწავლე ჩამოყალიბდეს, როგორც მაძიებელი, სხვა კულტურათა მიმართ ტოლერანტი პიროვნება

დასახული მიზნების მისაღწევად, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა იყენებს შემდეგ სასწავლო მიდგომებსა და მეთოდებს:

 • სიღრმისეული სწავლება (კონკრეტული საკითხების შესახებ მაქსიმალურად კომპლექსური და ამომწურავი ცოდნების მიღება/გააზრება/გამოყენება
 • ინტეგრირებული სწავლება; სხვა სასწავლო დისციპლინებთან (ისტორია, გეოგრაფია) ინტეგრაცია სასწავლო კურიკულუმების, საგანმანათლებლო პროექტებისა და შეფასების რუბრიკების მეშვეობით
 • ე.წ. შებრუნებული გაკვეთილების პრინციპი, რისი დახმარებითაც მოსწავლე კეთებით სწავლობს; საკითხის არსის გაცნობა მისი საჭიროებებიდან, პირადი გამოცდილებიდან, კონკრეტული მაგალითებიდან გამომდინარე
 • პროექტული სწავლება, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ეტაპზე მოკლე თუ გრძელვადიან პროექტებს, რომლებშიც მოსწავლე ჩართულია, როგორც მკვლევარი, შემფასებელი, განმახორციელებელი, ორგანიზატორი და ა.შ.

 

 

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

 

 •