ხედვა

ათასწლეულის ბაღი აკადემიურ სწავლაზე დაფუძნებული სკოლამდელი განათლების ნაცვლად, თამაშზე დაფუძნებული სკოლამდელი განათლების პრინციპებს იყენებს.

ჩვენ ვქმნით უსაფრთხო, თუმცა მასტიმულირებელ გარემოს, რომელშიც:

  • ბავშვები ვითარდებიან ფიზიკურად, სოციალურად, ემოციურად და ინტელექტუალურად;
  • ბავშვები სწავლობენ თამაშით და გარემოზე დაკვირვებით;
  • ბავშვები სწავლობენ ემოციების მართვას, პრობლემების გადაჭრას, საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის აღებას, დახმარებას, გაზიარებას, ემპათიას და გარემოზე ზრუნვას;
  • მასწავლებლები და ბავშვები ენდობიან და პატივს სცემენ ერთმენეთს;
  • მასწავლებლები ეხმარებიან ბავშვებს აღმოჩენების გაკეთებაში და საკუთარი თავის გამოხატვაში;
  • მშობლები თანამშრომლობენ ბაღთან და მონაწილეობენ ბაღის ცხოვრებაში.