ხედვა

ათასწლეულის ბაღი აკადემიურ სწავლაზე დაფუძნებული სკოლამდელი განათლების ნაცვლად, თამაშზე დაფუძნებული სკოლამდელი განათლების პრინციპებს იყენებს.

ჩვენ ვქმნით უსაფრთხო, თუმცა მასტიმულირებელ გარემოს, რომელშიც:

·       ბავშვები ვითარდებიან ფიზიკურად, სოციალურად, ემოციურად და ინტელექტუალურად;

·       ბავშვები სწავლობენ თამაშით და გარემოზე დაკვირვებით;

·       ბავშვები სწავლობენ ემოციების მართვას, პრობლემების გადაჭრას, საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის აღებას, დახმარებას, გაზიარებას, ემპათიას და გარემოზე ზრუნვას;

·       მასწავლებლები და ბავშვები ენდობიან და პატივს სცემენ ერთმენეთს;

·       მასწავლებლები ეხმარებიან ბავშვებს აღმოჩენების გაკეთებაში და საკუთარი თავის გამოხატვაში;

·       მშობლები თანამშრომლობენ ბაღთან და მონაწილეობენ ბაღის ცხოვრებაში;