ათასწლეულის კომპიუტერული აზროვნების საშაბათო სკოლა

ათასწლეულის სკოლის კომპიუტერული აზროვნების სკოლაში სწავლა 10 ოქტომბერს იწყება. 

 

სასწავლო პროგრამები:

 

II-IV კლასები: კომპიუტერული აზროვნება, ხელოვნება და ლოგიკა

ათასწლეულის სკოლის კომპიუტერული აზროვნების საშაბათო სკოლაში II, III, IV კლასის მოსწავლეები შეისწავლიან კომპიუტერულ აზროვნებას, ხელოვნებას და ლოგიკას. სხვადასხვა დისციპლინის ერთმანეთთან ინტეგრირება საშუალებას გვაძლევს საერთო მიზნისთვის მუშაობა უფრო მრავალფეროვანი და სისტემური გახდეს, ეს კი საბოლოო შედეგს უფრო გამოსადეგს ხდის. საშაბათო სკოლის მიზანია, მოსწავლეებმა აქტიურად გამოიკვლიონ რეალური გამოწვევები და პრობლემები და დამოუკიდებლად შეძლონ პრობლემის გააზრება, გადაჭრის გზის პოვნა და მისი სხვებისთვის გაზიარება. დამატებითი ინფორმაცია II-IV კლასების პროგრამის შესახებ იხილეთ ქვევით.

კომპიუტერული აზროვნების საშაბათო სკოლაში (II-IV კლასები) სწავლება წარიმართება ყოველ შაბათს 11:00 - 14:10 საათებში, ათასწლეულის სკოლაში. მისამართი: ფერმწერთა ქუჩა 109, თბილისი. გადასახადი: 120 ლარი/4 კვირა.

  • კომპიუტერული აზროვნება - 80 წთ
  • ლოგიკა - 40 წთ
  • ხელოვნება - 40 წთ

 V-VI კლასები: ვიზუალური პროგრამირება Scratch-ით

მოსწავლეები შეისწავლიან პროგრამირების ფუნდამენტურ ელემენტებს: ცვლადებს, სიებს, ციკლებს, პირობით ბრძანებებს, პროცედურებს. შეძლებენ ალგორითმების შემუშავევებას, ტესტირებას და პროგრამებში დანერგვას. ვიზუალური პროგრამირების ენა Scratch-ში შექმნიან ანიმაციებს და ვიდეოთამაშებს.

პროგრამირების სწავლება (V-VI კლასები) წარიმართება  ყოველ შაბათს 14:10 - 15:30 საათებში, ათასწლეულის სკოლაში. მისამართი: ფერმწერთა ქუჩა 109, თბილისი. გადასახადი: 100 ლარი/4 კვირა.

 

VII-IX კლასები: პროგრამირება პითონით

მოსწავლეები შეისწავლიან პროგრამირების საფუძვლებს და ალგორითმებს პითონის გამოყენებით, პროგრამირების კონცეპტების მათემატიკურ ანალიზს, პითონში მონაცემების მოგროვების, დამუშავების და მართვის მეთოდოლოგიას.

პროგრამირების სწავლება (VII-IX კლასები) წარიმართება  ყოველ შაბათს 12:30 - 14:00 საათებში, ათასწლეულის სკოლაში. მისამართი: ფერმწერთა ქუჩა 109, თბილისი. გადასახადი: 100 ლარი/4 კვირა.

 

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 591939498

 

რეგისტრაცია

 


 

რა არის კომპიუტერული აზროვნება?

 

კომპიუტერი გვეხმარება პრობლემების გადაჭრაში, თუმცა სანამ პრობლემა გადაიჭრება, საჭიროა მისი და მისი გადაჭრის გზების სიღრმისეული გააზრება. კომპიუტერული აზროვნება ამის საშუალებას გვაძლევს.

 

კომპიუტერული აზროვნების გამოყენებით შეგვიძლია კომპლექსური პრობლემა გავიაზროთ და შესაძლო გადაჭრის გზები მოვიფიქროთ. შემდეგ გადაჭრის გზა ისე წარმოვადგინოთ, რომ კომპიუტერმა, ადამიანმა, ან ორივემ შეძლონ მისი გამოყენება.

 

 

კომპიუტერული აზროვნების ხუთი ძირითადი მეთოდი

 

კომპიუტერულ აზროვნებას ხუთი ძირითადი მეთოდი აქვს:

  • დანაწევრება - კომპლექსური პრობლემის შედარებით მცირე ზომის, უფრო მარტივად გადასაჭრელ ქვე-პრობლემებად დანაწევრება.
  • პატერნების ამოცნობა - სხვადასხვა პრობლემებს ან მათ ნაწილებს შორის მსგავსებების აღმოჩენა.
  • აბსტრაქცია - მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე ყურადღების გამახვილება და არარელევანტური დეტალების უგულებელყოფა.
  • ალგორითმები - პრობლემის გადაჭრის გზის ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციად გაწერა და იმ წესების აღმოჩენა, რომლებითაც პრობლემის გადაჭრაა შესაძლებელი.
  • მონაცემები - პრობლემის გადაჭრისთვის საჭირო მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ვიზუალიზება. 

კომპიუტერული აზროვნებისთვის თითოეული კომპონენტი მნიშვნელოვანია. მათი გამოყენება არამარტო პროგრამირებისას, არამედ ყოველდღიური პრობლემების გადაჭრისასაც გვეხმარება.

 

პრაქტიკული კომპიუტერული აზროვნება

 

პრობლემა, რომლის გადაჭრის გზასაც ერთი შეხედვით ვერ ვამჩნევთ, კოპლექსურია. კომპიუტერული აზროვნების გამოყენებისას კომპლექსურ პრობლემას მცირე ზომის, შედარებით მარტივ ქვე-პრობლემებად ვანაწევრებთ (დანაწევრება). თითოეულ ქვე-პრობლემას ინდივიდუალურად განვიხილავთ და ვცდილობთ მათ და სხვა აქამდე გადაჭრილ პრობლემებს შორის კავშირის დანახვას (პატერნების ამოცნობა). ამავდროულად, მხოლოდ მნიშვნელოვან დეტალებზე ვკონცენტრირდებით და უმნიშვნელო ინფორმაციას ყურადღებას არ ვაქცევთ (აბსტრაქცია). ხშირად გვიწევს პრობლემაზე მეტი საჭირო ინფორმაციის მოგროვებისთვის სხვადასხვა სახის მონაცემები შევაგროვოთ და დავამუშაოთ (მონაცემები). შემდეგ შევიმუშავებთ ნაბიჯების თანმიმდევრობას, რომლის გამოყენებითაც საწყისი კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა მარტივი ხდება (ალგორითმები).

 


 

ხელოვნება და კომპიუტერული აზროვნება

 

 

ხელოვნებაზე ფიქრისას გვახსენდება სხვადასხვა პოპულარული ნამუშევარი: ფერწერული ტილოები, მუსიკალური ნაწარმოებები, ქანდაკებები და სხვა. ამ პროდუქტებზე დავაკვირვებისას დავინახავთ დეტალებს, რომლებიც საბოლოო ნამუშევარს სრულყოფილ სახეს აძლევენ.

ექსპერიმენტი რომ ჩავატაროთ და რომელიმე ცნობილი მხატვრის ტილოდან მნიშვნელოვანი დეტალები გავაქროთ, ის მთლიანობას დაკარგავს. ხელოვანს აქვს თავისი სტილი: მხატვარი ფუნჯს გარკვეული კანონზომიერებით უსვამს, მუსიკოსი საბოლოო კომპოზიციის შესაქმნელად ნოტების განსაზღვრულ თანმიმდევრობას იყენებს. ამ დეტალების გათვალისწინებით, შეგვიძლია ხელოვნებას უფრო სიღრმისეულად შევხედოთ და ის კომპიუტერულ აზროვნებასთან დავაკავშიროთ, სადაც დანაწევრება, პატერნების ამოცნობა და ალგორითმების ნაბიჯების განსაზღვრული თანმიმდევრობა პრობლემის გადაჭრაში მნიშვნელოვან როლს არსულებს.

 

 

ხელოვნების საშუალებით, შესაძლებელია ისეთი უნარების გამომუშავება, რომლებიც საშუალებას იძლევა სხვა დისციპლინების ათვისება და აქტიური გამოყენება უფრო მარტივი გახდეს. ესენია: კრეატიული აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება, მოტორული უნარები და სხვა.

 


 

ლოგიკა და კომპიუტერული აზროვნება

 

 

კომპიუტერული აზროვნების ერთ-ერთი ფუნდამენტური ნაწილი ლოგიკური აზროვნებაა. კომპიუტერები გამოთვლებისას ლოგიკას იყენებენ, თუმცა კომპიუტერული აზროვნების გადმოსახედიდან ეს არ არის იგივე, რაც ლოგიკური აზროვნება. კომპიუტერს უნდა ვასწავლოთ, როგორ იმოქმედოს ლოგიკურად, რადგან მას ბუნებრივი ლოგიკა არ გააჩნია.

 

ლოგიკური აზროვნება მოიცავს ახალი ინფორმაციის ლოგიკურ გამომუშავებას იმ მცირე ინფორმაციიდან, რაც მოცემული გვაქვს. მიუხედავად ამისა, კრიტიკული აზროვნება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ლოგიკურად მიღებული შედეგები გავაანალიზოთ და მათ ბრმად არ ვენდოთ. როდესაც კომპიუტერული აზროვნების გამოყენებით პრობლემებს ვჭრით, ამ ორი უნარის, ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, შერწყმა ძალიან მნიშვნელოვანია. ლოგიკურობა გვაძლევს საშუალებას, რომ პრობლემის მოცემულობიდან გამართული დასკვნები გამოვიტანოთ. კრიტიკული აზროვნების გამოყენებით კი ამ გადაჭრის გზას ვაანალიზებთ და ვიგებთ, რამდენად ეხმაურება ლოგიკურად მიღებული შედეგი იმ მიზანს, რომელიც პრობლემის გადაჭრისას დავისახეთ.